O Assessment Center … konkretnie 

Blog
0

Otrzymując zaproszenie do uczestniczenia w Assessment Center (w skrócie AC) jesteś o jeden duży krok bliżej do wymarzonej pracy. Jednak ten etap selekcji jest trudny i często budzi w nas grozę. Aby to przetrwać, potrzebne jest odpowiednie przygotowanie. Pokażemy Ci, co musisz wiedzieć o ośrodkach oceny. Znajdziesz tu wiele istotnych informacji dotyczących tej metody, jak również opisy wszystkich ważnych ćwiczeń w Assessment Center …. 

Co to AC i VAC? 

Zgodnie z definicją, Assessment Center (nazywany czasami ośrodkiem oceny lub centrum oceny) to wielowymiarowy proces oceny kompetencji, w którym uczestnicy są obserwowani i oceniani przez zespół obiektywnych, wyszkolonych sędziów, kompetentnych – asesorów. 

Assessment Center zwykle trwają od 1 do 3 dni. Jednak w ostatnich kilku latach (Covid-19 znacznie przyspieszył ten proces) coraz bardziej powszechne stają się Virtual Assessment Center (VAC). Wirtualne centrum oceny oznacza, że różne zadania są rozwiązywane w środowisku elektronicznym. Poza tym ma bardzo podobną strukturę jak klasyczny Assessment Center (AC). 

Czego szukają asesorzy? 

Kompetencje to ogólny opis zachowania i podstawowych cech potrzebnych do skutecznego pełnienia określonej roli na wymaganym poziomie. Musimy zastanowić się, co dokładnie oznacza termin „zachowanie” i jak można to powiązać z kompetencjami wymaganymi do pełnienia określonej roli. 

Aby to zrobić, musimy wprowadzić pojęcie KSA (Knowledge, Skills, Attitude), czyli wiedzę, umiejętności/ zdolności i postawy wymagane do bycia kompetentnym /posiadania kompetencji:
1. Wiedza o tym, jak należy się zachować – wiedza praktyczna;
2. Umiejętność zachowania się w określony sposób;
3. Motywacja do zachowania się w określony sposób; 

Jak możesz sobie wyobrazić, kompetencje i zachowania są dość trudnymi rzeczami do określenia i dokładnego pomiaru. Specjaliści, którzy projektują ćwiczenia Assessment Center, zwykle starają się przezwyciężyć ten problem, dzieląc zachowania na oddzielne czynniki, które są bardziej szczegółowe, a zatem łatwiejsze do zmierzenia. 

W każdym z ćwiczeń oceniający chcą, abyś przejawiał zachowania, które są postrzegane jako istotne dla pracy, i będą oceniać twoje zachowania, stosując następujące kryteria: 

  • Wiedza – czy masz wiedzę niezbędną do pełnienia roli? Będzie to obejmowało wiedzę techniczną, proceduralną i organizacyjną, a także znajomość rynku, konkurencji itp. 
  • Umiejętność – czy potrafisz wykazać się niezbędnymi umiejętnościami na odpowiednim poziomie podczas sesji oceny? Umiejętności obejmują takie obszary jak komunikacja pisemna i werbalna, zdolność negocjacji, zdolności analityczne, współdziałanie, wywieranie wpływu itp. 
  • Postawa – czy wykazujesz odpowiednie nastawienie do sytuacji lub scenariusza odgrywanego w ćwiczeniu ? Wpływa to na to, jak wchodzisz w interakcje z innymi i jak jesteś przez nich postrzegany. 

Ilekroć rozważasz swoje podejście do konkretnego ćwiczenia, powinieneś pomyśleć w kategoriach zademonstrowania odpowiednich KSA: wiedzy, umiejętności i postawy. 

Czego się spodziewać? 

Większość zadań diagnostycznych będzie opierała się na ćwiczeniach symulacyjnych, jednak możesz spodziewać się również różnych testów: osobowości, zdolności, motywacji etc. Bardzo często zdarza się, że proces Assessment Center obejmuje również pogłębiony wywiad behawioralny.
Assessment Center może być przeprowadzony w formie grupowej lub indywidualnej, co jest szczególnie istotne w przypadku kandydatów zewnętrznych oraz osób ubiegających się o wyższe stanowiska w organizacji.  

Ćwiczenia symulacyjne, czyli …? 

Trafny dobór zadań, ich treści i poziomu trudności jest podstawą efektywnego procesu Assessment Center. Zadania dobierane są tak, aby sprawdzić zestaw (najczęściej 6-8) kompetencji istotnych w pracy na wybranym stanowisku. Każdą kompetencję sprawdza za pomocą co najmniej dwóch zadań, a poziom posiadanych umiejętności ocenia przynajmniej dwóch niezależnych asesorów. 

W ramach metody Assessment Center stosuje się trzy rodzaje ćwiczeń: 

 

1. Ćwiczenia grupowe: 

Ćwiczenia grupowe – to dyskusje, w trakcie, których uczestnicy mają przeanalizować pewną ilość informacji i wypracować konkretne zalecenia w ograniczonym czasie. Dyskusje mogą mieć charakter rywalizacyjny lub kooperacyjny. Na ogół trwają 40-60 minut.  

 

2. Ćwiczenia symulacyjne z aktorem („jeden na jeden”): 

Ćwiczenia te symulują sytuację, w której uczestnik ma kontakt indywidualny z innymi ludźmi. Do ćwiczeń reprezentujących tę kategorię, należą: 

Prezentacja uczestnik występuje z formalną prezentacją na jakiś temat. Zdarza się, że tematem tym jest materiał związany z innym ćwiczeniem (np. analizą przypadku). Na zakończenie uczestnik proszony jest o udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania, dotyczące treści prezentacji. 

Poszukiwanie Faktów – uczestnik proszony jest o podjęcie i zakomunikowanie możliwie najlepszej decyzji na konkretny temat. W celu wyrobienia sobie opinii ma możliwość uzyskania dodatkowych informacji, które udziela niezależny ekspert (aktor). Informacje donoszą się jedynie do treści zadanych pytań. 

Symulacja Rozmowy – ćwiczenie to symuluje sytuację, w której zarówno uczestnik, jak i rozmówca występują w określonych rolach. Może to być rozmowa menedżerapracownikiem lub pracownika z klientem, który jest zainteresowany współpracą lub jest niezadowolony z obsługi. 

 

3. Ćwiczenia pisemne (praca samodzielna): 

Analiza Przypadku – wymaga ona analizyinterpretacji wielu informacji, które mogą być przedstawione w formie słownej lub/i liczbowej, a następnie sporządzenia odpowiedniego raportu. Materiał często przedstawia jakiś złożony problem organizacyjny, który należy przeanalizować i na podstawie danych słownych i liczbowych (np. dane finansowe) sformułować swoje wnioski i rekomendacje. 

Planowanieuczestnik zapoznaje się z szeregiem informacji na temat określonego przedsięwzięcia. Zadaniem jest zaplanowanie i zorganizowanie działań dotyczących efektywnego wykonania pewnego zadania w realnym terminie. 

Dokumenty na biurku – w tym zadaniu należy, w określonym czasie, zapoznać się i ustosunkować do szeregu dokumentów (maile, dokumenty, notatki, etc.), które dotyczą zagadnień o określonym zakresie i poziomie złożoności oraz różnorodności. Niekiedy w późniejszym czasie uczestnik proszony jest o wyjaśnienie i uzasadnienie swoich decyzji. 

 

Pamiętaj, każde Assessment Center konstruowane jest indywidualnie pod kątem kluczowych kompetencji dla danego stanowiska i często uwzględnia aspekty sprawdzające dopasowanie uczestnika / kandydata do kultury danej organizacji. Nie szukaj szablonów ani gotowych rozwiązań. Skup się na znajomości procesu, przygotuj się merytorycznie i mentalnie i uwierz w swoje możliwości. Powodzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Blogs

Podziel się z nami swoją opinią